Ogólne Warunki Handlowe (styczeń 2023 r)

§ 1 Zakres obowiązywania i postanowienia ogólne

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do
wszystkich
stosunków biznesowych, a w szczególności do umów zawieranych za pośrednictwem
sklepu internetowego [https://ol-webshop.com/epages/estaro-Webshop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/estaro-Webshop] (zwany dalej „Sklep Internetowy”), zawieranych pomiędzy firmą
ESTARO GMBH EDELSTAHL-BEDARF (zwaną dalej
„estaro”) An der Helle 23 B w 59505 Bad Sassendorf
i jej partnerami umownymi (zwanymi dalej „Klientami”), dotyczących dostaw, usług
i innych świadczeń, w tym umów o dzieło, usług doradczych, propozycji i innych usług
dodatkowych. W szczególności niniejsze OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży
i/lub dostawy towarów ruchomych („Towary”), niezależnie od tego, czy firma estaro
sama produkuje towary, czy też kupuje je od dostawców (§§ 433, 650 BGB). OWH
obowiązują także w odniesieniu do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla
Klienta, nawet jeżeli nie zostaną ponownie uzgodnione w odrębny sposób.

(2) Oferta towarów w sklepie internetowym jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców
(w rozumieniu
§ 14 ust. 1 BGB, tj. osób fizycznych lub prawnych lub posiadających zdolność prawną
spółek osobowych, które w momencie zawierania transakcji działają w ramach
swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności gospodarczej), a także
osób prawnych
na podstawie przepisów prawa publicznego oraz wyodrębnionego majątku publiczno-
prawnego. Sprzedaż
na rzecz konsumentów jest wykluczona.

(3) Obowiązuje każdorazowo wersja OWH, która miała zastosowanie w chwili zawarcia
umowy. W razie
wątpliwości decydujące znaczenie dla interpretacji klauzul handlowych mają
zastosowanie warunki Incoterms w ich
najnowszej wersji.

(4) Zastosowanie mają wyłącznie OWH firmy estaro. Odmienne, przeciwne lub
uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Klienta lub podmiotu trzeciego nie mają
zastosowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma estaro nie zgłasza
w indywidualnym przypadku odrębnie
sprzeciwu wobec ich ważności. Nawet jeżeli firma estaro odnosi się do pisma, które
zawiera warunki handlowe Klienta lub osoby trzeciej czy też odsyła do takich
warunków,
nie stanowi to zgody na obowiązywanie takich warunków handlowych. Powyższe
obowiązuje

także, jeżeli firma estaro realizuje dostawę do Klienta bez zastrzeżeń, znając jego
OWH.

(5) Umowy z Klientem są zawierane w języku niemieckim. Jeżeli
umowy zawierają wersję dwujęzyczną, służy ona wyłącznie do celów tłumaczenia.
Niemiecki tekst umowy jest zawsze miarodajny.

(6) Realizacja zamówień odbywa się zasadniczo tylko na terenie
Republiki Federalnej Niemiec. Dostawy do krajów poza Republiką Federalną Niemiec
mogą być realizowane po dokonaniu indywidualnego, pisemnego
uzgodnienia z firmą estaro.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma estaro
dostarcza
Klientowi katalogi, inne opisy produktów lub dokumenty – również w formie
elektronicznej,
w stosunku do których firma estaro zastrzega prawo własności i
prawo autorskie.

(2) Składanie zamówień w sklepie internetowym wymaga od Klienta zarejestrowania się na
konto użytkownika
. Dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane przez Klienta
zgodnie z prawdą. Dane dostępowe do konta użytkownika muszą być utrzymywane
przez Klienta w tajemnicy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Jeżeli
istnieje podejrzenie, że osoby trzecie uzyskały dostęp do konta użytkownika,
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie firmę estaro
oraz do zmiany
swojego hasła.

(3) Klient może zamówić towary udostępnione w sklepie internetowym
poprzez dodanie ich do Koszyka i wykonanie procesu zamówienia. Za pomocą
przycisku „Wstecz”
przeglądarki oraz dostępnych przycisków Klient może powrócić do poprzednich
etapów zamówienia. Klient może w każdej chwili, aż do momentu zakończenia
zamówienia,
zmienić swój wybór w koszyku za pomocą dostępnych przycisków. Przed zakończeniem
procesu zamówienia Klient może na stronie z przeglądem zamówienia sprawdzić swoje
zamówienie
i dokonać niezbędnych zmian. Klikając przycisk „Złóż wiążącą ofertę”,

Klient składa wiążącą ofertę dotyczącą zawarcia umowy na wybrane przez siebie usługi. (4) Po otrzymaniu oferty Klient otrzymuje od firmy estaro elektroniczne potwierdzenie
otrzymania i odbioru oferty (potwierdzenie odbioru), które
nie jest przyjęciem oferty.

(5) Umowa jest uznawana za zawartą, gdy oferta Klienta została przyjęta przez firmę estaro
co najmniej w formie tekstowej (wystarczy e-mail). Firma estaro może przyjąć ofertę
w terminie 10 dni od jej otrzymania. Po upływie tego terminu
Klient nie jest już związany swoją ofertą zawarcia umowy.

(6) Tekst umowy nie jest przechowywany przez firmę estaro i nie jest dostępny
dla Klienta.

(7) Jeżeli umowa jest zawierana w inny sposób niż złożenie oferty
przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego i akceptacja oferty w formie
tekstowej przez firmę estaro
(np. poprzez inne rodzaje systemów telekomunikacyjnych lub telefonicznych), to
firma estaro potwierdza zawarcie umowy za pomocą pisma potwierdzającego zlecenie
(tzw.
handlowe pismo potwierdzające).

(8) Jeżeli dostarczenie zamówionego przez Klienta towaru nie jest możliwe, np.
dany towar nie jest dostępny w magazynie, firma estaro może odstąpić
od oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W takim przypadku umowa nie zostaje
zawarta.

(9) W celu zawarcia umowy w ramach elektronicznych transakcji biznesowych
za pośrednictwem sklepu internetowego są dostępne następujące języki: niemiecki.

(10)Firma estaro postępuje zgodnie z Kodeksem postępowania, który jest dostępny na stronie
internetowej estaro w zakładce
Do pobrania i który na życzenie można wysłać.

§ 3 Ceny i płatność

(1) O ile nie zawarto indywidualnego porozumienia cenowego, to dla zapytań dokonanych
w sklepie internetowym
, względnie złożonych zamówień, wiążące są podane tam
ceny plus dopłaty do stopu obowiązujące w dniu dostawy. W pozostałym zakresie,
dla zapytań i/lub ofert składanych poza sklepem internetowym,

obowiązuje jako uzgodniony aktualny cennik firmy estaro w momencie składania oferty,
plus dopłaty do stopu obowiązujące w dniu dostawy.

(2) Ceny dotyczą zakresu usług i dostaw
podanego w potwierdzeniu zlecenia. Dodatkowe lub specjalne usługi lub dostawy
specjalne są
naliczane oddzielnie. Ceny są podawane w euro od miejsca wysyłki, plus
ustawowy podatek VAT, koszty wysyłki i ubezpieczenia, w przypadku dostaw
eksportowych –
cło, a także opłaty i inne należności publicznoprawne. Do zamówień ekspresowych może
zostać doliczona
dopłata związana z nakładem i ryzykiem. Koszty dodatkowe
związane ze specjalnym rodzajem wysyłki wybranym przez klienta, takie jak np.
wysyłka ekspresowa i towar wysyłany ekspresem lub przesyłka lotnicza, ponosi Klient.

(3) Kwoty faktury należy zapłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez żadnych
potrąceń, chyba że zostało uzgodnione inaczej w formie tekstowej (wystarczy e-mail)
. O terminie płatności decyduje data wpływu płatności na jeden
z rachunków bankowych firmy estaro. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie,
popada on w zwłokę,
która dla swojej ważności nie wymaga upomnienia. Nieuregulowane kwoty od dnia
wymagalności podlegają oprocentowaniu w wysokości dziewięciu punktów
procentowych powyżej odpowiedniej
stopy procentowej EBC. Za pierwsze upomnienie jest pobierana opłata za upomnienie
w wysokości
5,00 euro, za drugie upomnienie 10,00 euro i za trzecie upomnienie
15,00 euro. Po trzecim upomnieniu
roszczenia są przekazywane do firmy windykacyjnej. Wszelkie powstałe w związku
z tym koszty
ponosi Klient. Firma estaro zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższych odsetek i
dalszych odszkodowań w przypadku zwłoki Klienta.

(4) Weksle i czeki nie są akceptowane.

(5) Potrącenia roszczeń wzajemnych Klienta lub wstrzymania
płatności na poczet takich roszczeń są dopuszczalne tylko, gdy roszczenia wzajemne
wynikają z tego samego stosunku umownego i są bezsporne lub zostały
prawomocnie stwierdzone.

(6) Niezależnie od uzgodnienia dotyczącego płatności firma estaro jest w indywidualnym
przypadku uprawniona do
dostarczenia lub świadczenia zaległej dostawy lub usługi tylko za zapłatą z góry lub
po ustanowieniu zabezpieczenia, jeśli po zawarciu
umowy firma estaro pozna okoliczności, które mogą znacząco obniżyć zdolność
kredytową

Klienta i które zagrażają zapłacie zaległych należności firmy estaro przez Klienta z danego stosunku umownego. Firmie estaro przysługują prawa zgodnie z § 321 BGB (zarzut niepewności). W tym przypadku firma estaro jest również uprawniona do wezwania do zapłaty wszystkich jeszcze nieprzedawnionych roszczeń z bieżącego stosunku handlowego z Klientem. Po bezskutecznym upływie terminu firma estaro może w całości lub w części odstąpić od umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zwrot nakładów Klienta są w tym przypadku wobec firmy estaro, w ramach regulacji prawnych, wykluczone.

(7) Klient powinien dokonać zapłaty zaliczki w szczególności w poniższych przypadkach:
a. Kwota faktury do zapłaty jest mniejsza niż 500,00 euro netto. W takim
przypadku firma estaro jest uprawniona do wykonania jeszcze niezrealizowanych
dostaw lub świadczeń
dopiero po otrzymaniu pełnej zaliczki;
lub
b. Zamówienie Klienta jest dużym zamówieniem. W takim
przypadku firma estaro jest również uprawniona do wykonania jeszcze
niezrealizowanych dostaw lub usług
dopiero po otrzymaniu uzgodnionej zaliczki. Uzgodniona
zaliczka wynosi 50,00% całkowitej kwoty
zamówienia, plus ewentualnie obowiązujący podatek VAT.

§ 4 Dostawa i czas dostawy

(1) Terminy dostaw podane przez firmę estaro dla dostaw i usług są zawsze
tylko przybliżone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy termin dostawy pomiędzy firmą estaro a
Klientem zostaje uzgodniony indywidualnie i przynajmniej w formie tekstowej.

(2) Miejscem spełnienia wszystkich zobowiązań ze stosunku umownego jest siedziba
firmy estaro, jeżeli w indywidualnym przypadku firma estaro nie poleci dostawcy
dostawy bezpośrednio
do Klienta. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce
przeznaczenia dostawy.

(3) Firma estaro jest uprawniona do dokonywania zwyczajowych dostaw częściowych
w rozsądnym zakresie. Firma estaro
informuje Klienta o dostawie częściowej z odpowiednim wyprzedzeniem w formie
tekstowej (wystarczy e-mail)
. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia do takiej dostawy częściowej, musi niezwłocznie

poinformować o tym firmę estaro w formie tekstowej (wystarczy e-mail). Jeżeli
nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, każda dostawa częściowa jest uważana za
uzgodnione świadczenie częściowe. W przypadku podania ilości „przybliżonej”
firma estaro ma prawo do zwyczajowego w branży przekroczenia górnej/dolnej granicy
ilości dostawy, odpowiednio do obliczenia, do 10,00%.

(4) Firma estaro jest uprawniona do łącznego zapakowania towarów pochodzących z kilku
kolejnych, następujących po sobie czasowo zamówień
i/lub zamówień w ciągu 48 godzin oraz ich nadania w celu dostawy, aby
zapewnić niskie koszty frachtu i opakowania
dla siebie i Klienta. Decyzję o zamierzanym łącznym pakowaniu i wspólnej dostawie
różnych zamówień i/lub zleceń firma estaro uzgadnia z Klientem
z odpowiednim wyprzedzeniem w formie tekstowej (wystarczy e-mail). Wspólnego
pakowania
i wspólnej dostawy różnych zamówień i/lub zleceń nie należy rozumieć jako jednego
podsumowującego
nowego zamówienia, o ile firma estaro nie łączy wyraźnie
w inny sposób, przynajmniej w formie tekstowej, tych zamówień i/lub zleceń w jedno
wspólne zamówienie, odpowiednio wspólne zlecenie.

(5) Jeżeli towar jest wysyłany zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Klientem,
firma estaro odpowiada wyłącznie za terminowe i prawidłowe dostarczenie towaru do
firmy transportowej i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
spowodowane przez firmę transportową. Szacowany, podany przez firmę estaro czas
wysyłki
(okres między dostarczeniem towarów do przedsiębiorstwa transportowego
a dostarczeniem do
Klienta) nie jest zatem wiążący. Nie ma to zastosowania, jeżeli stały
termin wysyłki został uzgodniony przynajmniej w formie tekstowej.

(6) W zakresie przestrzegania uzgodnionych terminów i dat dotyczących dostarczenia
towaru
decydujące znaczenie ma terminowa wysyłka z zakładu lub magazynu. Dostawę uważa
się za
wykonaną w terminie, jeżeli towar opuścił zakład lub magazyn
firmy estaro lub poddostawcy firmy estaro przed upływem terminu wysyłki.

(7) Uzgodnione terminy i daty dostarczenia towaru przez firmę estaro ulegają automatycznie
przedłużeniu
o okres, w którym Klient pozostaje w zwłoce z uzgodnioną zaliczką
lub nie wypełnia innych, spoczywających na nim
zobowiązań umownych w tym zakresie.

(8) Jeżeli dostawa opóźnia się z powodu działania lub zaniechania ze strony Klienta, ma
miejsce
przedłużenie terminu dostawy odpowiednio do okoliczności. Spowodowane takim
opóźnieniem
koszty dodatkowe pokrywa Klient.

(9) Jeżeli firma estaro nie może dotrzymać wiążących terminów dostawy z powodu siły
wyższej lub z innych
powodów, za które firma estaro nie ponosi odpowiedzialności (działania
urzędowe, strajk, lokaut, zakłócenia operacyjne, problemy z zaopatrzeniem w materiały,
zakłócenia komunikacyjne, pandemia, epidemia itp.), następuje przedłużenie terminu
dostawy
odpowiednio do okoliczności. Firma estaro informuje niezwłocznie Klienta o tym fakcie
i jednocześnie
informuje go
o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeżeli usługa nie jest dostępna również
w nowym terminie dostawy, firma estaro jest
uprawniona do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy;
już wykonane przez Klienta świadczenie wzajemne zostaje zwrócone przez firmę estaro
w ciągu 14 dni. Dochodzenie
roszczeń odszkodowawczych przez Klienta jest w tym przypadku
wykluczone.

(10)Jeżeli towar bez winy firmy estaro nie jest dostępny lub mimo terminowego
dodatkowego zamówienia nie jest dostępny w terminie, firma estaro ma prawo
do odstąpienia od umowy sprzedaży. Firma estaro niezwłocznie informuje
Klienta o niedostępności towaru, a w przypadku odstąpienia od umowy zwraca mu
w ciągu 14 dni roboczych wpłaty dokonane na rzecz firmy estaro.

(11)Wystąpienie opóźnienia w dostawie spowodowanego przez firmę estaro jest określane
zgodnie
z przepisami prawa. W każdym przypadku jest jednak wymagane upomnienie ze strony
Klienta.

(12)Prawa Klienta zgodnie z § 10 niniejszych OWH oraz ustawowe prawa firmy estaro,
w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu
niemożności
lub bezzasadności świadczenia i/lub ponownego wykonania zobowiązania) pozostają
nienaruszone.

§ 5 Wysyłka, pakowanie, ubezpieczenie i przejście ryzyka

(1) Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, firma estaro określa właściwy
sposób wysyłki i wyznacza firmę transportową według własnego, uzasadnionego
uznania. Wysokość
kosztów wysyłki zależy od rodzaju zamówienia, wartości zamówienia
i kraju dostawy.

(2) Koszty wysyłki nie obejmują kosztów opakowania. Koszty opakowania
można każdorazowo odczytać z informacji o wysyłce i dostawie
firmy estaro. Jeżeli Klient nie określi rodzaju dostępnego,
wybranego rodzaju opakowania, pakowanie odbywa się zawsze zgodnie z rodzajem
opakowania „Opakowanie Standard 1”. Dostępne są następujące rodzaje opakowania
w zależności od zamówionego towaru:
a. Opakowanie Standard 1: wiązanie rur/stali okrągłej taśmami,
plus owijanie końców w folię;
b. Opakowanie Standard 2: wiązanie rur/stali okrągłej taśmami,
plus kompletne owijanie w płyty komorowe;
c. Opakowanie Standard 3: pakowanie na paletach drewnianych jednorazowych do
blach;
d. Opakowanie Standard 4: specjalne opakowanie, np. za pomocą drewnianych
skrzyń,
specjalnych palet, specjalnych oznaczeń lub według specjalnych
wymagań Klienta. Cena jest ustalana na podstawie odpowiednich nakładów
dla wybranego specjalnego opakowania, ale cena minimalna wynosi
150,00 euro.

(3) Firma estaro jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia odbioru dostawy od Klienta
lub
wyznaczonego przez niego odbiorcę.

(4) Ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej
utraty przechodzi na Klienta najpóźniej w momencie przekazania towaru firmie
transportowej,
względnie spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do
realizacji
przesyłki. Obowiązuje to również, gdy są realizowane dostawy częściowe
i/lub istnieją porozumienia FCA, EXW, CPT lub
dropshipping. Jeżeli uzgodniono odbiór towaru przez Klienta, przejście ryzyka
następuje w tym przypadku w uzgodnionym terminie odbioru, gdy towar jest
gotowy do załadunku w siedzibie firmy estaro (obowiązek odbioru przez Klienta). Jeżeli
wysyłka lub przekazanie opóźnia się z powodu, którego przyczyna leży po stronie
Klienta, ryzyko przechodzi na Klienta od dnia, w którym towar jest
gotowy do wysyłki i firma estaro powiadomiła o tym Klienta.

(5) Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi Klient.

(6) Przesyłka jest ubezpieczana przez firmę estaro
od kradzieży, szkód spowodowanych przez stłuczenie, transport, ogień i wodę lub
innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu tylko na wyraźne życzenie Klienta i na jego
koszt. Klientowi zaleca się
zawarcie wystarczającego ubezpieczenia transportowego dla przedmiotów dostawy.

§ 6 Koszty w przypadku anulowania umowy

(1) Jeżeli Klient, po zawarciu umowy, zamierza od niej odstąpić
i powiadamia o tym firmę estaro co najmniej w formie tekstowej w terminie 14 dni od
zawarcia umowy
(anulowanie), firma estaro natychmiast zaprzestaje dalszej realizacji zamówienia.
Po otrzymaniu informacji od Klienta firma estaro sprawdza indywidualnie
, czy żądane anulowanie
może mieć miejsce. W każdym przypadku anulowanie umowy wymaga pisemnej zgody
firmy estaro.
Anulowanie umowy po upływie 14 dni jest wykluczone.

(2) Jeżeli firma estaro wyraża zgodę na anulowanie umowy, obie strony są zobowiązane
do zwrotu już otrzymanych świadczeń. Firma estaro jest uprawniona do zwrotu ceny
zakupu
dopiero, gdy otrzyma od Klienta kompletny i wolny od wad
towar.

(3) W przypadku anulowania umowy należy uiścić opłatę za anulowanie umowy
w zryczałtowanej wysokości 25,00%
wartości zamówienia netto, którą firma estaro obciąża Klienta. Wartość
zamówienia netto obejmuję cenę towaru, koszty wysyłki,
koszty opakowania, a także zamówione pozycje specjalne, takie jak koszty cięcia,
koszty stemplowania, certyfikaty. W przypadku przesyłek typu dropshipping
należy przy obliczaniu zryczałtowanej opłaty za anulowanie doliczyć do wartości
zamówienia netto
wszelkie poniesione dopłaty za energię i koszty odbioru TüV.

(4) W przypadku anulowania umowy Klient musi również ponieść koszty przesyłki zwrotnej
towaru,
jeżeli firma estaro dostarczyła już towar do firmy transportowej,
względnie spedytora, przewoźnika lub innej osoby trzeciej wyznaczonej
do realizacji przesyłki.

(5) Ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej
straty w ramach przesyłki zwrotnej ponosi Klient do momentu, w którym
towar zostaje przekazany firmie estaro.

(6) Anulowanie zamówienia jest wykluczone w przypadku zamówień, które dotyczą
specjalnej produkcji
towaru (np. docięcie na żądaną długość, dostosowanie materiału, znakowanie).
Anulowanie zamówienia jest wykluczone również, gdy towar nie znajduje się już
w dostarczonym stanie oryginalnym (np. ze względu na przetworzenie, zmieszanie lub
połączenie z przedmiotami/produktami Klienta lub osób trzecich).

§ 7 Zastrzeżenie własności

(1) Do momentu pełnej zapłaty wszystkich aktualnych i przyszłych oraz
warunkowych roszczeń firma estaro zachowuje wobec danego Klienta, na podstawie
umowy
i bieżących stosunków biznesowych („zabezpieczone roszczenia”),
prawo własności wobec wszystkich towarów i usług przypisanych do dostawy.

(2) Towary podlegające zastrzeżeniu własności („towary podlegające zastrzeżeniu
własności”) nie mogą
przed całkowitą spłatą zabezpieczonych roszczeń
zostać zastawione na rzecz osób trzecich lub przeniesione w celu zabezpieczenia. Klient
musi niezwłocznie poinformować firmę estaro na piśmie
o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego
lub o dostępie osób trzecich (np. zajęcia) do towaru podlegającego zastrzeżeniu
własności firmy estaro. W przypadku dostępu osób trzecich
– w szczególności komorników – do towaru podlegającego zastrzeżeniu własności,
Klient
wskazuje własność firmy estaro.

(3) W przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta, w szczególności w przypadku
braku zapłaty
wymaganej ceny zakupu, firma estaro jest uprawniona, zgodnie z przepisami prawa, do
odstąpienia od umowy
lub/i do żądania zwrotu towaru
na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie wydania towaru nie zawiera jednocześnie
oświadczenia
o odstąpieniu od umowy; firma estaro jest raczej uprawniona do żądania jedynie wydania
towaru podlegającego zastrzeżeniu własności
i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient nie zapłaci
należnej ceny zakupu, firma estaro może dochodzić tych praw tylko, gdy wyznaczyła
wcześniej bezskutecznie Klientowi
rozsądny termin zapłaty lub gdy taki termin
jest zgodnie z przepisami prawa zbędny.

(4) Towar podlegający zastrzeżeniu własności może być używany tylko przez Klienta, który
nie popadł w zwłokę,
wyłącznie w zwykłym obrocie handlowym, na zwykłych
warunkach handlowych. W takim przypadku stosuje się dodatkowo
następujące przepisy.
a. Zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty, które powstały w wyniku
przetwarzania, mieszania
lub łączenia towarów podlegających zastrzeżeniu własności w ich pełnej
wartości,
przy czym firma estaro jest uważana za producenta. Jeżeli w przypadku
przetwarzania,
mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich ich prawo własności
pozostaje zachowane, firma estaro nabywa współwłasność proporcjonalnie do
wartości fakturowych przetworzonych, wymieszanych lub połączonych towarów.
W pozostałym zakresie
do powstałego produktu stosuje się te same zasady, co do towarów dostarczonych
w ramach zastrzeżenia własności.
b. Roszczenia wobec osób trzecich,
wynikające z odsprzedaży towaru lub produktu, są przez Klienta już teraz
cedowane, w całości lub
w wysokości udziału we współwłasności firmy estaro, zgodnie z poprzednim
ustępem
jako zabezpieczenie na rzecz firmy estaro. Firma estaro przyjmuje cesję.
Obowiązki Klienta, o których mowa w ustępie 2,
obowiązują również w odniesieniu do scedowanych roszczeń. W pozostałym
zakresie
Klient nie jest bez uprzedniej pisemnej zgody firmy estaro
uprawniony do rozporządzania własnością towaru podlegającego zastrzeżeniu
własności.
c. Klient pozostaje oprócz firmy estaro uprawniony do odbioru należności.
Firma estaro
nie będzie ściągać należności, dopóki Klient
wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec estaro, nie występują braki
w jego zdolności płatniczej i firma estaro nie dochodzi zastrzeżenia własności
poprzez wykonanie prawa zgodnie z ustępem 3. Jeżeli jednak ma to miejsce,
firma estaro może żądać, aby Klient poinformował firmę estaro o scedowanych
roszczeniach
i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do ściągnięcia
należności,
przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie)
o cesji.
Ponadto firma estaro jest uprawniona w tym przypadku do odwołania
uprawnienia Klienta do dalszej sprzedaży i przetwarzania
towaru podlegającego zastrzeżeniu własności.

d. Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń
przekracza roszczenia firmy estaro o więcej niż 20,00%, firma estaro zwalnia na
żądanie Klienta zabezpieczenia
zgodnie z wyborem firmy estaro.

(5) Klient zobowiązuje się do sprzedaży towarów dostarczonych przez firmę estaro tylko
z zastrzeżeniem, że zastrzega on sobie prawo własności do tego towaru aż do zapłaty
całkowitej ceny zakupu
, oraz uzgadnia, że w miejsce zastrzeżenia własności,
jeśli wygaśnie ono w wyniku odsprzedaży, połączenia, przetworzenia lub zmieszania,
wchodzi prawo własności nowej rzeczy lub wynikające z niego roszczenie.

(6) Klient zobowiązuje się do ostrożnego postępowania z towarem podlegającym zastrzeżeniu własności.

§ 8 Siła wyższa

(1) W przypadku działania siły wyższej strona umowy, której to dotyczy, jest na czas
trwania siły wyższej i w zakresie jej oddziaływania
zwolniona z obowiązku dostawy lub odbioru.
Siła wyższa to każde zdarzenie, które pozostaje poza zakresem oddziaływania danej
strony umowy,
które uniemożliwia jej w całości lub w części spełnienie zobowiązań,
w tym szkody pożarowe, powodzie,
strajki, epidemie, pandemie i zgodne z prawem lokauty, a także
zakłócenia w ruchu drogowym, zakłócenia zakładowe lub urzędowe dyspozycje, za które
strona nie ponosi odpowiedzialności. Siła
wyższa to także działania walutowe, polityka handlowa i inne środki państwowe,
a także opóźnienia w odprawie importowej/celnej, które nie wynikają
z winy firmy estaro. Strona umowy jest również dotknięta siłą wyższą w rozumieniu
zdania 1,
jeżeli jeden z jej dostawców lub podwykonawców nie może z powodu siły wyższej
wypełnić swoich zobowiązań wobec tej strony umowy.

(2) Strona umowy, której to dotyczy, niezwłocznie informuje drugą stronę umowy
o wystąpieniu
i ustaniu siły wyższej w formie tekstowej (wystarczy e-mail).

(3) W przypadku wystąpienia siły wyższej strony umowy uzgadniają dalszy sposób
postępowania
i określają, czy po jej zakończeniu niedostarczone w tym czasie towary
mają zostać dostarczone w późniejszym terminie. Niezależnie od powyższego, każda ze
stron umowy
jest uprawniona do odstąpienia od zamówień, jeżeli siła wyższa

trwa dłużej niż osiem tygodni od uzgodnionej daty dostawy. Świadczenia częściowe, które zostały wykonane do momentu wystąpienia siły wyższej, muszą zostać przez Klienta odebrane i opłacone.

§ 9 Gwarancja

(1) W odniesieniu do praw Klienta dotyczących wad materiałowych i prawnych obowiązują
przepisy
ustawowe, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej. Roszczenia
z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeżeli wadliwy towar został przez Klienta
lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż w innym produkcie,
poddany dalszej obróbce.

(2) Podstawą odpowiedzialności za wady po stronie firmy estaro jest przede wszystkim
uzgodnienie
dotyczące właściwości towaru. Jako uzgodnienie dotyczące właściwości towaru
obowiązują wyłącznie takie opisy produktów, które zostały Klientowi przekazane
przez firmę estaro w potwierdzeniu zamówienia.

(3) O ile właściwość nie została uzgodniona, należy zgodnie z przepisami ustawowymi
ustalić,
czy wada występuje czy nie. W przypadku publicznych wypowiedzi osób trzecich
(np. wypowiedzi reklamowe), których klient nie wskazał firmie estaro jako decydujących
o dokonaniu zakupu,
, firma estaro nie ponosi odpowiedzialności.

(4) Treści uzgodnionych specyfikacji i wyraźnie uzgodniony
cel użytkowania nie stanowią podstawy dla gwarancji. Firma estaro nie przejmuje żadnej
gwarancji
i nie składa ponadto Klientowi żadnych oświadczeń gwarancyjnych.

(5) Firma estaro nie ponosi zasadniczo odpowiedzialności za wady, o których Klient wie
w momencie zawarcia umowy
lub których nie zna ze względu na rażące niedbalstwo (§ 442 BGB). Ponadto roszczenia
Klienta z tytułu wad zakładają,
że wypełnił on swój ustawowy obowiązek kontroli i zawiadomienia o wadzie
(§§ 377, 381 HGB). Jeżeli dostawa jest należna od firmy estaro,
Klient jest w szczególności zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
firmy estaro
o wszelkich szkodach transportowych. Jeżeli wada ujawni się podczas dostawy, kontroli
lub w późniejszym momencie, należy niezwłocznie powiadomić
o tym firmę estaro na piśmie. W każdym przypadku oczywiste wady należy zgłosić
w ciągu pięciu dni kalendarzowych
od odbioru, lub w przypadku dostawy należnej – od dostawy, a wady nierozpoznawalne

podczas kontroli należy zgłosić w tym samym terminie od ich wykrycia przynajmniej
w formie tekstowej. Po przejściu ryzyka zawiadomienie o wadach, które można przy tym
wykryć, a których Klient nie zgłosił niezwłocznie, jest zgodnie z przepisami
ustawowymi wykluczone. Jeżeli w ciągu jednego roku od przejścia ryzyka nie zostanie
złożone zawiadomienie o wadzie, która nie była rozpoznawalna podczas kontroli, towar
uznaje się za zatwierdzony.

(6) Jeżeli towar jest wadliwy, firma estaro może, z uwzględnieniem uzasadnionych
interesów
Klienta najpierw wybrać, czy firma estaro ponownie wykona zobowiązanie poprzez
usunięcie wady (naprawienie)
czy poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza)
. Prawo firmy estaro do odmowy ponownego wykonania zobowiązania na warunkach
ustawowych pozostaje nienaruszone. Jeżeli towar został już odsprzedany,
przetworzony lub przekształcony, Klientowi przysługuje jedynie prawo do obniżenia
ceny.

(7) Firma estaro jest uprawniona do uzależnienia należnego ponownego wykonania
zobowiązania
od zapłacenia przez Klienta należnej ceny zakupu. Klient jest jednak uprawniony
do zatrzymania ceny zakupu, odpowiedniej do wady.

(8) Klient jest zobowiązany do zapewnienia firmie estaro niezbędnego czasu i możliwości
do należnego ponownego wykonania zobowiązania, w szczególności do niezwłocznego
przekazania reklamowanego towaru w celu kontroli. W przypadku dostawy zastępczej
Klient musi odesłać firmie estaro
wadliwy towar zgodnie z przepisami prawa.

(9) Wydatki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i ponownego wykonania zobowiązania,
w szczególności
koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów są zgodnie z przepisami prawa
ponoszone przez firmę estaro, jeżeli istnienie wady
jest prawnie stwierdzone lub bezsporne między stronami. Ponowne wykonanie
zobowiązania
nie obejmuje ani demontażu wadliwej rzeczy ani jej ponownego montażu ani poniesienia
jego kosztów,
jeżeli firma estaro nie była pierwotnie zobowiązana do wykonania montażu.
Jeżeli zostanie prawomocnie stwierdzone lub strony są zgodne, że wada nie istnieje,
firma estaro
może żądać od Klienta zwrotu kosztów powstałych na podstawie
nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów
kontroli i transportu), chyba że brak występowania wady
nie był dla klienta rozpoznawalny.

(10)Jeżeli poprawki zostaną przeprowadzone przez Klienta lub osobę trzecią samowolnie
i bez
wyraźnej pisemnej zgody firmy estaro, firma estaro
nie jest zobowiązana do przeprowadzenia dalszej poprawy
danego towaru lub jego części,
jeżeli Klient nie udowodni, że jego własna próba poprawy
została przeprowadzona prawidłowo i że ta próba poprawy nie miała wpływu
na zaistniałą później wadę. Prawo
do usunięcia usterki we własnym zakresie obowiązuje tylko w pilnych przypadkach
zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji
i uniknięcia nieproporcjonalnie dużych szkód, przy czym należy w takim przypadku
natychmiast poinformować firmę estaro. W takim przypadku Klient może usunąć wadę
samodzielnie
lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej i żądać od firmy estaro zwrotu niezbędnych
kosztów. To samo dotyczy sytuacji,
gdy firma estaro zwleka z usunięciem wady, a Klient
uprzednio prześle firmie estaro odpowiednie upomnienie na piśmie.

(11)Jeżeli późniejsze wykonanie zobowiązania nie powiodło się lub wyznaczony przez
Klienta rozsądny termin
na późniejsze wykonanie zobowiązania bezskutecznie upłynął lub też taki termin
jest zbędny zgodnie z przepisami prawa, Klient może odstąpić od danej umowy kupna
lub obniżyć cenę kupna. W przypadku wady nieznacznej nie przysługuje
jednak prawo do odstąpienia od umowy.

(12)Roszczenia klienta o odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów
obowiązują również w przypadku wad tylko zgodnie z § 10, a w pozostałym zakresie
są wykluczone.

(13)Za wady lub szkody, które bez winy firmy estaro zostały
spowodowane nieodpowiednim lub niewłaściwym użyciem, wadliwym montażem lub
uruchomieniem,
firma estaro nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe obowiązuje w szczególności
w następujących
przypadkach:
a. zaangażowanie niewykwalifikowanego lub nieprzeszkolonego personelu;
b. nieodpowiednie, niewłaściwe obchodzenie się, nieprawidłowe przechowywanie;
c. niewłaściwie przeprowadzona naprawa;
d. naturalne zużycie lub oddziaływania chemiczne lub elektrochemiczne;
e. wystąpienie zdarzeń katastroficznych, oddziaływanie ciała obcego i siła wyższa.

§ 10 Odpowiedzialność

(1) O ile nic innego nie wynika z niniejszych OWH, w tym z poniższych postanowień,
firma estaro ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków umownych
i pozaumownych
zgodnie z przepisami prawa.

(2) Firma estaro odpowiada za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, w ramach
odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku umyślności i rażącego niedbalstwa.
W przypadku zwykłego
zaniedbania firma estaro ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawnych
ograniczeń odpowiedzialności
(np. staranność we własnych sprawach; nieznaczne naruszenie obowiązków), tylko
a. za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
b. za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego
(obowiązku, którego spełnienie właściwie dopiero umożliwia prawidłowe
wykonanie
umowy, i na którego przestrzeganiu
partner umowy regularnie polega i może polegać); w takim przypadku
jednak odpowiedzialność firmy estaro
ogranicza się do naprawienia przewidywalnej, typowo występującej szkody.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 dotyczą również osób trzecich
oraz również naruszeń obowiązków przez osoby, za których winę
firma estaro odpowiada zgodnie z przepisami prawa. Powyższe ograniczenia
nie obowiązują, jeżeli wada została podstępnie
zatajona lub jeżeli w umowie indywidualnej przyjęto gwarancję właściwości towaru
oraz w stosunku do roszczeń Klienta z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(4) Z powodu naruszenia obowiązku, które nie polega na wadzie, Klient może jedynie
odstąpić od umowy lub
ją wypowiedzieć, jeżeli firma estaro jest odpowiedzialna za naruszenie obowiązku.
Wolne
prawo do wypowiedzenia umowy przez Klienta (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648
BGB)
jest wykluczone. W pozostałym zakresie obowiązują wymogi ustawowe i konsekwencje
prawne.

(5) Odpowiedzialność firmy estaro jest ograniczona do wartości netto towarów z dostawy,
z której
pochodzi wadliwy przedmiot. W przypadku wspólnego opakowania i dostawy
zgodnie z § 4 ust. 4 odpowiedzialność firmy estaro jest ograniczona do wartości
danego zamówienia, względnie danego zlecenia, z którego
pochodzi wadliwy przedmiot. Odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do typowo
przewidywalnej szkody

i nie obejmuje pośrednich szkód następczych, takich jak utrata produkcji lub utrata zysku.

§ 11 Przedawnienie

(1) Odmiennie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB ogólny termin przedawnienia
roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych towaru wynosi dwanaście miesięcy od
przejścia ryzyka
lub odmiennie od § 634a ust. 1 nr 1 i nr 3 BGB dwanaście miesięcy od odbioru
świadczenia, względnie dzieła. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas
trwania przerw w eksploatacji spowodowanych pracami naprawczymi.

(2) Powyższe terminy przedawnienia z umowy kupna-sprzedaży lub umowy o dzieło
obowiązują również w przypadku umownych i pozaumownych roszczeń
odszkodowawczych
Klienta, których podstawą jest wada towaru, chyba że zastosowanie
zwykłego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w danym przypadku
do krótszego
terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze Klienta zgodnie z § 10 ust. 2
zdanie 1
i zdanie 2 lit. (a) oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt przedawniają się
wyłącznie
zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§ 12 Prawo właściwe i właściwość sądowa

(1) W odniesieniu do niniejszych OWH i stosunku umownego pomiędzy firmą estaro
a Klientem obowiązuje
prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych

o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

(2) Jeżeli Klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą
prawną
prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem prawa publicznego,
wyłącznym – również międzynarodowym – miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów
wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego
jest miejsce siedziby firmy estaro. Powyższe obowiązuje także, gdy Klient jest
przedsiębiorcą w rozumieniu
§ 14 BGB. Firma estaro jest jednak również we wszystkich przypadkach uprawniona
do wniesienia powództwa w miejscu spełnienia obowiązku dostawy zgodnie
z niniejszymi OWH
lub priorytetowym indywidualnym porozumieniem lub w miejscu ogólnej jurysdykcji
klienta.

Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznych kompetencji,
pozostają nienaruszone.

(3) Odstępstwa od zawartej umowy i niniejszych OWH muszą być dokonane
w formie pisemnej. Dotyczy to również odstąpienia od powyższej klauzuli formy
pisemnej.

(4) Dla interpretacji niniejszych OWH jest miarodajna jedynie niemiecka wersja językowa.
Polskie
tłumaczenie służy jedynie lepszemu zrozumieniu
i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapoznania się z oryginalną wersją niemiecką
w przypadku wystąpienia niejasności.

(5) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne,
nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie
należy zastąpić postanowieniem, które najlepiej realizuje pierwotnie
zamierzony cel gospodarczy.